Regulamin - biegi dla dzieci i młodzieży

Regulamin Zawodów

6. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce – Biegi Dzieci i Młodzieży

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ZWANY DALEJ ORGANIZATOREM)

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-143 Brenna, reprezentowany przez Dyrektora – Panią Katarzynę Macura, który jest dostępny w poniedziałek w godzinach 8:00-9:00 pod numerem telefonu 338536550 i adresem e-mail opkis@brenna.org.pl

2. ORGANIZATOR

– Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77

3. CEL IMPREZY

– promocja gminy Brenna,
– popularyzacja biegów górskich, aktywności,
– promocja sportu, walorów turystycznych Gminy Brenna.

4. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW

– 19 sierpnia 2018 r.,
– Park Turystyki w Brennej, ul. Malinowa 2 B, 43-438 Brenna – start i meta zawodów
BIURO ZAWODÓW:
18.08.2018 r. (sobota) – 16:00-19:00 – w przeddzień zawodów: Park Turystyki w Brennej, 43-438 Brenna, ul. Malinowa 2 B, 1 piętro budynku Amfiteatru
19.08.2018 r. (niedziela) – 8:00-10:00 – dzień zawodów: okolice startu/mety biegu, Park Turystyki w Brennej, 43-438 Brenna, ul. Malinowa 2 B, przed sceną Amfiteatru

Program zawodów – 19.08.2018 r.:
8:00 – 10:00 – weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych, przyjmowanie zgłoszeń,
8:00 – 10:00 – przyjmowanie zgłoszeń do biegów dzieci i młodzieży,
11:00 – start biegu głównego,
11:05 – start biegów dzieci i młodzieży,
13:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii biegów dzieci i młodzieży,
14:00 – dekoracja zwycięzców biegu głównego i poszczególnych kategorii,
14:30 – zakończenie imprezy.

5. TRASY BIEGÓW I DYSTANSE

– start w wyznaczonych strefach startowych dla danej kategorii,
– meta wszystkich biegów usytuowana będzie przed sceną Amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej, w tym samym miejscu co meta biegu głównego,
– dystans od 70 m do 1 km,
– nawierzchnia – kostka brukowa, trawiasta, szutrowa (wały rzeki Brennicy).
Dystanse biegów dla poszczególnych kategorii wiekowych:
– kategorie D0 i C0 – 50 m,
– kategorie D1 i C1 – 70 m,
– kategorie D2 i C2 – 150 m,
– kategorie D3 i C3 – 200 m,
– kategorie D4 i C4 – 320 m,
– kategorie D5, D6, C5 i C6 – 1 km.

6. HARMONOGRAM STARTÓW I STREFY STARTOWE

11:05 – D0, C0 – start – okolice boiska wielofunkcyjnego w Parku Turystyki,
11:07 – D1, C1 – start – okolice boiska wielofunkcyjnego w Parku Turystyki,
11:10 – D2, C2 – start – wały rzeki Brennicy – okolice boiska do siatkówki plażowej,
11:15 – D3, C3 – start – wały rzeki Brennicy – okolice budynku „Grill Kotarz”,
11:25 – D4, C4 – start – wały rzeki Brennicy – okolice Parku Linowego „Orla Perć”,
11:35 – D5, C5 – start – wały rzeki Brennicy – okolice mostku po stronie ul. Leśnej, naprzeciw minigolfa,
11:45 – D6, C6 – start – wały rzeki Brennicy – okolice mostku po stronie ul. Leśnej, naprzeciw minigolfa

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

– dokonanie prawidłowej rejestracji,
– pisemna zgoda/oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego podpisana przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.
Oświadczenie/zgodę rodzica/opiekuna prawnego można pobrać ze strony www.brenskiekierpce.pl, www.brenna.org.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

8. ZGŁOSZENIA

– internetowo – za pośrednictwem formularza w zakładce „Biegi Dzieci i Młodzieży – ZAPISY” na stronie www.brenskiekierpce.pl lub www.brenna.org.pl (strefa mieszkańca – Kultura i Sport lub w strefie turysty – Aktywnie i pozytywnie)– w terminie do 12 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń,
– osobiście – w siedzibie Organizatora – w terminie do 12 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń,
– w Biurze Zawodów w przeddzień biegu lub w dniu biegu, o ile wcześniej limit uczestników nie zostanie wyczerpany.

9. LIMIT UCZESTNIKÓW

Ustala się limit uczestników na 150 osób.
W razie rezygnacji z udziału w biegu prosimy o informację mailową o tym fakcie. Pozwoli to na zwolnienie miejsca na liście startowej dla innych zainteresowanych.

10. OPŁATA STARTOWA

Biegi dla Dzieci i Młodzieży są DARMOWE.

11. KATEGORIE WIEKOWE

Dziewczyny:
D0 do 4 lat (rocznik 2014 i młodsze),
D1 5-6 lat (roczniki 2013-2012),
D2 7-8 lat (roczniki 2011-2010),
D3 9-10 lat (roczniki 2009-2008),
D4 11-12 lat (roczniki 2007-2006),
D5 13-15 lat (roczniki 2005-2003),
D6 16-18 lat (roczniki 2002-2000).

Chłopcy:
C0 do 4 lat (rocznik 2014 i młodsze),
C1 5-6 lat (roczniki 2013-2012),
C2 7-8 lat (roczniki 2011-2010),
C3 9-10 lat (roczniki 2009-2008),
C4 11-12 lat (roczniki 2007-2006),
C5 13-15 lat (roczniki 2005-2003),
C6 16-18 lat (roczniki 2002-2000).

12. NAGRODY

Kategorie wiekowe:
I-III miejsce – nagroda rzeczowa + puchar

13. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzymuje następujące świadczenia startowe:
  • numer startowy,
  • zabezpieczenie medyczne,
  • wodę mineralną,
  • bon na słodką niespodziankę,
  • pamiątkowy medal na mecie,
  • pamiątkowy dyplom,
  • obsługę techniczną.

14. WAŻNE INFORMACJE

– każdy z zawodników otrzyma numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu z przodu koszulki, zawodnicy bez numeru startowego nie będą klasyfikowani,
– Organizator przeprowadzi klasyfikację tylko pierwszych 3 miejsc na mecie, tj. pierwszych trzech zawodników przekraczających linię mety, przyznając miejsca 1-3. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika z miejsca sklasyfikowani zostają tylko pierwsi dwaj zawodnicy, a miejsce 3 zostaje nieobsadzone z uwagi na kryteria klasyfikacyjne. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika z miejsca 2 lub 1, zawodnicy sklasyfikowani niżej przesuwają się na wyższe miejsca w klasyfikacji.
– decyzje Organizatora są ostateczne.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

– dane osobowe (dziecka/podopiecznego) uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród, (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, kraj, miejscowość, klub, telefon rodzica/opiekuna prawnego)
– przetwarzanie i wykorzystanie danych, o których mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości, nazwy klubu, roku urodzenia, kategorii wiekowej na stronie internetowej www.brenskiekierpce.pl, www.brenna.org.pl, www.bgtimesport.pl, profilach społecznościowych Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce oraz Gminy Brenna, w miesięczniku Wieści znad Brennicy redagowanym przez Organizatora,
– dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn.zm) oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art. 172);
– poprzez akceptację regulaminu przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, danych dziecka/podopiecznego prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jestem świadomy, że posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– podanie danych osobowych dziecka/podopiecznego oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu,
– w trakcie zawodów dopuszcza się rejestracji zawodów w postaci wizualnej, audio oraz audiowizualnej (fotografie, nagrania audio, nagrania video) przez Organizatora w celu uwiecznienia zawodów oraz promocji wydarzenia i imprez Organizatora na www.brenskiekierpce.pl, www.brenna.org.pl, www.biegigorskie.pl, profilach społecznościowych Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce oraz Gminy Brenna (Facebook, YouTube, Instagram), w miesięczniku Wieści nad Brennicy oraz na stronie sponsora biegu – www.dolinalesnicy.pl oraz na profilu Dolina Leśnicy na Facebooku
– Organizator będzie podpowierzać dane osobowe:
1. BGTimeSport Bartłomiej Golec z siedzibą w Żabnicy, 34-350, ul. Ks. Karola Śmiecha 20 do realizacji zapisów dla OPKiS,
2. firmie H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-829, ul. Franklina Roosevelta 22 dostawcy usług hostingowych w celu realizacji zapisów dla OPKiS,
3. firmie Jan Dembicki VIPserv.org, z siedzibą w Warszawie, 01-497, ul. Hery 25B/53, dostawcy usług związanych z serwerem w celu realizacji zapisów dla OPKiS.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów przez dziecko/podopiecznego grozi dyskwalifikacją,
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie zawodów. W przypadku zmian informacje o nich pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie,
– oboje rodziców/opiekunów prawnych jest zobowiązanych do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu i przekazania postanowień w nim zawartych dziecku/podopiecznemu. Podpisując oświadczenie, rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora,
– rodzice/opiekunowie prawni uczestnika oświadczają, że jest on zdolny do udziału w biegu, nie są im znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na ich osobistą odpowiedzialność, przyjmują do wiadomości, że udział dziecka/podopiecznego w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie zgody/oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni uczestnika rozważyli i ocenili zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu i że dziecko/podopieczny startuje dobrowolnie i wyłącznie na ich własną odpowiedzialność,
– Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas imprezy,
– Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie imprezy, łącznie z jej odwołaniem bez podania przyczyny,
– jeżeli dziecko/podopieczny wycofa się z rywalizacji, rodzic/opiekun prawny powinien jak najszybciej powiadomić o tym Organizatora. Osoby, które nie zgłoszą zejścia z trasy dziecka/podopiecznego mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej,
– wszystkich zawodników na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy,
– rodzice/opiekunowie prawni ubezpieczają dzieci/podopiecznych we własnym zakresie
– Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW,
– Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników,
– zabrania się rodzicom/opiekunom prawnym ingerencji w bieg dziecka/podopiecznego,
– w sprawach nieobjetych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator,
– ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego Regulaminu zawodów należy do Organizatora,
– jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania
– wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność,
– Organizator utworzył profil Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce na Facebooku w celu przekazywania zainteresowanym różnego rodzaju informacji o samym biegu oraz środowisku biegowym – www.facebook.com/brenskiekierpce
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

17. KONTAKT DO ORGANIZATORA

Koordynator Biegu:
Krzysztof Gawlas
telefon: 793 11 88 77 (Play)
e-mail: k.gawlas@brenna.org.pl